Varför Sverige bygger ut?

Byggsektorn behöver nyanställa omkring 40 000 personer för att säkra byggandet de kommande tio åren. Samtidigt behöver antalet kvinnor och mångfalden på arbetsplatserna öka. Byggutbildningarna behöver moderniseras och göras mer attraktiva och tillgängliga för att fler ska delta i dem.


Vad ska projektet åstadkomma?

De kommunala byggutbildningarna för vuxna i Stockholmsregionen ska genom projektet Sverige bygger ut utveckla nya utbildningsmetoder som är anpassade efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft. Syftet är att locka fler, främst nyanlända, till utbildning och jobb.

 

Projektets mål är att skapa metoder, verktyg och modeller för organisering och kvalitetssäkring av framför allt arbetsplatsförlagt lärande, yrkesvalidering samt studie- och yrkesvägledning inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta ska leda till bättre förutsättningar för tillväxt, jämställdhet och integration inom byggsektorn i Stockholmsregionen.

 

Det har bland annat framkommit att samarbetet mellan berörda aktörer (byggföretag, utbildningsanordnare och kommuner) behöver bli bättre, formerna för arbetsplatsförlagt lärande är i behov av utveckling och studie- och yrkesvägledningen behöver nya modeller i sitt arbete mot byggsektorn.

 

Utöver detta behöver personer som vill validera sina kunskaper för att kunna gå utbildningen en mer effektiv process som inte är lika kostsam som idag. Dessutom kan förändrade metoder inom byggsektorn leda till behov av nya yrken och nya påbyggnadsutbildningar.

 

Hur länge ska projektet pågå?

Projektet ska pågå mellan den 1 november 2016 och den 30 juni 2020. Sverige bygger ut består av olika faser; analys- och planeringsfasen, genomförandefasen och avslutning- och implementeringsfasen. Analys- och planeringsfas pågick till och med den 30 juni 2017. Projektet övergick därefter till genomförandefasen då kraven från Europeiska socialfonden var uppfyllda. Implementering sker löpande under projektets gång men under de sista tre månaderna sker avslutning och överlämnande av projektägarskap.

 

Vad gör projektet nu?

Projektet har nyligen gått in i genomförandefasen och påbörjar nu arbetet med att implementera de aktiviteter som är kopplade till projektets tidsplan. En del upphandlingar kommer att göras för konsulttjänster som projektet behöver och det kommer även att ske en utökning av projektteamet. Nedan kan du ladda ner mer information om vår olika faser och var vi står nu.
Sverige bygger ut

Stadshusgången 2

171 86 Solna

info@sverigebyggerut.se